Het feestcomité van Deurle verwelkomt u op de nieuwe website www.deurlekermis.be

Privacybeleid


PRIVACY VERKLARING van Het Feestcomité Deurle.

Het Feestcomité Deurle hecht veel waarde aan de bescherming en het respecteren van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we duidelijke informatie geven over de gegevens die we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Feestcomité Deurle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doeleinden en type persoonsgegevens zijn hierna beschreven;
·        verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
·        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
·        passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
·        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
·        op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als feitelijke vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Feestcomité Deurle, Hullekensstraat 5, 9831 Deurle "feestcomitedeurle@gmail.com"

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Het Feestcomité Deurle verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
·        om u te informeren en te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van onze vereniging;
·        het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
·        het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan, verwerken:
·        Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mail.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Foto's
Wij nemen op onze activiteiten regelmatig foto's waarvan wij er sommige gebruiken om op activiteiten te vertonen of op onze website en facebook te plaatsen. Zo kunnen wij onze sympathisanten en geïnteresseerden een beeld bezorgen van wat Het Feestcomité Deurle doet.
Wij nemen deze foto's steeds als sfeerbeeld en nooit met de bedoeling om één of meer personen specifiek te plaatsen. Indien je bezwaar hebt dat wij een foto waarop jij of één van je familieleden staat afgebeeld, op onze website of facebook te plaatsen, geef ons een seintje, zo niet nemen wij aan dat je geen bezwaar hebt.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden door, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze leden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bewaartermijn
Het Feestcomité Deurle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze gegevens worden maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
*  Alle personen die namens Het Feestcomité Deurle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
*  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
*  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
*  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben.  Hoger in deze privacy verklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement
Het Feestcomité Deurle kan zijn privacyverklaring te allen tijde wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.